česky


S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33, 831 04 Bratislava 3, IČO: 357 496 79, Slovenská Republika, tel.: +4212
44644564-6, fax.: +42124445 4266, e-mail: info@scj.skVážení zákazníci,
vítame Vás na webových stránkach spoločnosti S.C. Johnson s.r.o.. Tieto stránky slúžia predovšetkým našim obchodným partnerom k poskytovaniu technických informácií o našich výrobkoch. Nájdete tu predovšetkým databázu kariet bezpečnostných údajov podľa  nariadenie (ES) č. 1907/2006, klasifikovaných podľa NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 (CLP).

 

Prehlasujeme, že po 1.6.2015 dodávame iba výrobky zabalené, klasifikované a označené podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 (CLP) , vrátane KBÚ.

 


zoznam produktov-databáza KBÚ, textov etikiet a ARCHÍV produktov

 

 

V tabuľke môžete nájsť aj texty etikiet jednotlivých prípravkov firmy S.C. Johnson s.r.o., ktoré majú len informatívny charakter a ich umiestnenie na tejto stránke nie je z hľadiska platnej legislatívy povinné. V tabuľke sú umiestnené len novo pripravené verzie textov, platných v dobe uvedenia prípravkov na trh.

 

Karty údajov o zložkách jednotlivých detergentov, ktoré firma S.C. Johnson s.r.o. uvádza či začína uvádzať na trh podľa článku č. 9, nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch:

Pronto

Mr Muscle

Duck


Dátové listy zložiek jednotlivých detergentov, ktoré firma S.C. Johnson s.r.o. uvádzala na trh nájdete na dátové listy zložiek. Podrobnejší údaje o zložkách sú k dispozícii na http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/.

 

Vyhlasujeme, že firma S.C. Johnson s.r.o., je podľa zákona o obaloch č. 119/2010 zb., v platnom znení na základe zmluvy č. 22/2004 uzatvorenej s autorizovanou spoločnosťou ENVI-PAK, a.s., zapojená do systému využitia odpadu z obalov a zabezpečenia spätného odberu.

 

 

Upozornenie pre biocídy:

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

 

 

Dôležité bezpečnostné pokyny pri používaní elektrických zariadení uvádzaných na trh firmou S.C. Johnson s.r.o. - Glade® Discreet®/ Glade® Electric, Raid®/Biolit®/Biolit Plus® elektrický odpařovač:

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: Pokyny na predchádzanie vzniku požiaru, toxicite, zásahu el. prúdom alebo zraneniu. PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A USCHOVAJTE ICH. VÝSTRAHA: Pri používaní el. prístrojov je vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich: POZOR: Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvu, ktoré je s tým spojené. Deti sa nesmú hrať s spotrebičom. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. V záujme bezpečnosti prevádzky pripájajte prístroj len do správne fungujúcich el. zásuviek na vetranom mieste, dbajte na to, aby sa nedostal do styku s pokrývkami na posteľ alebo iným materiálom. Nepripájajte prístroj k predlžovaciemu káblu ani k rozdvojke. Neponárajte do vody. Do zásuvky nad prístroj nič nezapájajte. Do odparovačov Glade® Discreet®/Glade® Electric/Raid®/Biolit®/Biolit Plus® používajte len náplne Glade® Discreet®/Glade® Electric/Raid®/Biolit®/Biolit Plus®. Spotrebič sa môže používať len s odporúčaným odparujúcim sa médiom. Používanie iných látok môže spôsobiť vznik toxického nebezpečenstva alebo nebezpečenstva požiaru. Uchovávajte mimo dosahu domácich zvierat. Tieto pokyny sú dostupné na www.scjproducts.info.

 

 

 

Technický manažér firmy Ing. Jan Legeza

 

 


Dokumenty sú uložené vo formáte pdf. Na prezeranie týchto dokumentov je potrebný  prehliadač Acrobat Reader, ktorý je k dispozícií bezplatne na stiahnutie.


V prípade akýchkoľvek problémov s technickou dokumentáciou kontaktujte, prosím, spoločnosť S.C. Johnson s.r.o.