česky


S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33, 831 04 Bratislava 3, IČO: 357 496 79, Slovenská Republika, tel.: +4212
44644564-6, fax.: +42124445 4266, e-mail: info@scj.skVážení zákazníci,
vítame Vás na webových stránkach spoločnosti S.C. Johnson s.r.o.. Tieto stránky slúžia predovšetkým našim obchodným partnerom k poskytovaniu technických informácií o našich výrobkoch. Nájdete tu predovšetkým databázu kariet bezpečnostných údajov podľa  nariadenie (ES) č. 1907/2006, klasifikovaných podľa NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 (CLP).

 

Prehlasujeme, že po 1.6.2015 dodávame iba výrobky zabalené, klasifikované a označené podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 (CLP) , vrátane KBÚ.

 

Zmesi klasifikované, označené a zabalené podľa smernice 1999/45/EHS a uvedené na trh pred 1.6.2015, nemusia byť znovu označené a zabalené podľa CLP nariadenia, a to až do 1.6.2017. Preto tu pre vaše potreby dopredaja stále nájdete KBÚ aj pre staršie SKU podľa nariadenia 1999/45/ES.

 


zoznam produktov-databáza KBÚ, textov etikiet a ARCHÍV produktov

 

archív-zoznam produktov-databáza informácií-Biolit/Biolit Plus/Diffusil/Citresin/DIFFUSIL JONATHAN/Lynn/Orthosan

 

V tabuľke môžete nájsť aj texty etikiet jednotlivých prípravkov firmy S.C. Johnson s.r.o., ktoré majú len informatívny charakter a ich umiestnenie na tejto stránke nie je z hľadiska platnej legislatívy povinné. V tabuľke sú umiestnené len novo pripravené verzie textov, platných v dobe uvedenia prípravkov na trh a to výhradne tých výrobkov, ktoré sa uvádzali na trh aj po 1. januári 2005. Takisto upozorňujeme na to, že na trhu sa vyskytujú rôzne varianty starších textov, vzhľadom k pravidelným firemným aj legislatívnym zmenám a 2 až 5-ročnej minimálnej dobe skladovateľnosti.

 

Karty údajov o zložkách jednotlivých detergentov, ktoré firma S.C. Johnson s.r.o. uvádza či začína uvádzať na trh podľa článku č. 9, nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch:

Pronto

Mr Muscle

Duck


Karty údajov o zložkách jednotlivých detergentov, ktoré firma S.C. Johnson s.r.o. uvádzala na trh nájdete na karty údajov o zložkách. Podrobnejší údaje o zložkách sú k dispozícii na http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/.

 

Vyhlasujeme, že firma S.C. Johnson s.r.o., je podľa zákona o obaloch č. 119/2010 zb., v platnom znení na základe zmluvy č. 22/2004 uzatvorenej s autorizovanou spoločnosťou ENVI-PAK, a.s., zapojená do systému využitia odpadu z obalov a zabezpečenia spätného odberu.

 

 

Upozornenie pre biocídy:

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

 

 

Upozornenie pre elektrické odparovače:

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: Pokyny na predchádzanie vzniku požiaru, toxicite, zásahu el. prúdom alebo zraneniu. PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A USCHOVAJTE ICH. VÝSTRAHA: Pri používaní el. prístrojov je vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich: POZOR: Tento prístroj by nemali používať deti, aby sa znížilo riziko zranenia a zabránilo deťom hrať sa s prístrojom. Ak sa prístroj používa v blízkosti detí starších ako 8 rokov alebo osôb s osobitnými potrebami, je potrebné sprísniť dohľad. V záujme bezpečnosti prevádzky pripájajte prístroj len do správne fungujúcich el. zásuviek na vetranom mieste, dbajte na to, aby sa nedostal do styku s pokrývkami na posteľ alebo iným materiálom. Nepripájajte prístroj k predlžovaciemu káblu ani k rozdvojke. Neponárajte do vody. Do zásuvky nad prístroj nič nezapájajte. Do odparovačov Raid®/Biolit®/Biolit Plus®/Glade®/Glade® by Brise® požívajte len náplne Raid®/Biolit®/Biolit Plus®/Glade®/Glade® by Brise®. Tieto pokyny sú dostupné na www.scjproducts.info.

 

 

 

Technický manažér firmy Ing. Jan Legeza

 

 


Dokumenty sú uložené vo formáte pdf. Na prezeranie týchto dokumentov je potrebný  prehliadač Acrobat Reader, ktorý je k dispozícií bezplatne na stiahnutie.


V prípade akýchkoľvek problémov s technickou dokumentáciou kontaktujte, prosím, spoločnosť S.C. Johnson s.r.o.