slovensky


S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16,   150 00   Praha 5,
IČO: 601 99 075, Česká Republika, tel.: +420225557500, fax.: +420225557522, e-mail: info@scj.cz
Vážení zákazníci,
vítáme Vás na webových stránkách společnosti S.C. Johnson, s.r.o.. Tyto stránky slouží především našim obchodním partnerům k poskytování technických informací o našich výrobcích. Najdete zde především databázi bezpečnostních listů, dle Nařízení (ES) č. 1907/2006, klasifikovaných dle nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 (CLP).

 

Prohlašujeme, že po 1. 6. 2015 dodáváme pouze výrobky zabalené, klasifikované a označené dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 (CLP), včetně BL.

 

Směsi klasifikované, označené a zabalené podle směrnice 1999/45/EHS a uvedené na trh před 1. 6. 2015 nemusí být znovu  označeny a zabaleny podle CLP nařízení, a to až do 1.6.2017, proto zde pro vaše potřeby doprodeje stále naleznete i BL pro starší SKU dle nařízení 1999/45/ES.

 


seznam produktů-databáze BL, textů etiket a ARCHIV produktů

 

archiv-seznam produktů - databáze informací-Biolit/Biolit Plus/Diffusil/Citresin/Lynn/Agrion/Orthosan

 

Jednotlivá obchodní místa upozorňujeme, že v případě veškerých směsí klasifikovaných jako žíravé, je třeba navíc dodržovat i par. 44a zákona č. 258/2000, Sb., v platném znění.

 

V tabulce můžete najít i texty etiket jednotlivých přípravků firmy S.C. Johnson s.r.o., které mají pouze informativní charakter a jejich umístění na těchto stránkách není z hlediska platné legislativy povinné. V tabulce jsou umístěny pouze nejnověji připravené verze textů, platných v době uvádění přípravků na trh, a to výhradně výrobků, které se uváděly na trh i po 1. lednu 2005. Upozorňujeme také na to, že na trhu se vyskytují různé varianty starších textů vzhledem k pravidelným změnám firemním i legislativním a 2 až 5-leté minimální době skladovatelnosti.

 

 

DATOVÉ LISTY SLOŽEK DETERGENTŮ, které firma S.C. Johnson s.r.o. uvádí či začíná uvádět na trh podle článku č. 9, nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 648/2004 z 31. března 2004 o detergentech:

Pronto

Mr Muscle

Duck

 

Datové listy složek jednotlivých detergentů, které firma S.C. Johnson s.r.o. uváděla na trh najdete na datové listy složek. Podrobnější údaje o složkách jsou k dispozici na http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/.

 

 

Prohlašujeme, že firma S.C. Johnson s.r.o. je dle zákona o obalech č. 477/2001 Sb., v platném znění na základě smlouvy č. EK-F0599006 uzavřené s autorizovanou společností EKOKOM a.s. zapojena do systému využití odpadu z obalů a zajištění zpětného odběru. Prohlašujeme, že veškeré obaly firmy S.C. Johnson s.r.o. splňují požadavky stanovené v § 3 a 4 zákona o obalech č. 477/2001 Sb., v platném znění a veškeré obalové prostředky splňují požadavky stanovené v § 4 zákona o obalech č. 477/2001 Sb., v platném znění. Tato prohlášení najdete v poznámce každého dodacího listu. Budete je možná někdy později potřebovat pro případnou kontrolu státními kontrolními orgány!

 

Od 13. 8. 2005 platí některá pravidla pro nakládání s elektroodpady nastavená zákonem o odpadech. Elektroodpadem jsou ze sortimentu firmy S.C. Johnson s.r.o. veškeré použité elektrické odpařovače značek Glade® by Brise®, Glade®, Raid®, Biolit®, Biolit Plus® /skupina elektrozařízení 2.14.02/. Naše firma využila možnosti a přenesla povinnosti dle platných předpisů na jinou, právnickou osobu, zajišťující společné plnění výrobců, jedná se o společnost ELEKTROWIN a.s.. Společnost S.C. Johnson s.r.o. je zapsaná v seznamu výrobců elektrozařízení pod registračním číslem 00196/05-ECZ. Upozorňujeme na to, že veškerý elektroodpad značený grafickým symbolem pojízdné sběrné nádoby na odpad přeškrtnuté křížem, nemůže být odstraňován spolu se směsným komunálním odpadem, ale musí být fyzickými osobami odkládán na místech k tomu určených nebo v místech jejich zpětného odběru.

 

 

Upozornění pro biocidy:

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

 

Upozornění pro elektrické odpařovače:

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Pokyny pro předcházení vzniku požáru, toxicity, zásahu el. proudem nebo zraněním. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A USCHOVEJTE SI JE. VÝSTRAHA: Při používání el. spotřebičů je nutno vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: POZOR: Aby se snížilo riziko zranění a zabránilo hře dětí s tímto zařízením, děti jej nesmí používat. Když bude zařízení používáno poblíž dětí starších 8 let nebo osob se zvláštními potřebami, je nutný neustálý dohled. Pro bezpečné použití ho zapojujte jen do správně fungujících el. zásuvek na větraném místě, kde nemůže přijít do styku s přehozem na postel nebo jinými materiály.  Nepoužívejte s prodlužovacími kabely nebo s rozdvojkami. Neponořujte do vody. Do zásuvky nad zařízení nic nezapojujte. Do odpařovačů Raid®/Biolit®/Biolit Plus®/Glade®/Glade® by Brise® používejte jen náplně Raid®/Biolit®/Biolit Plus®/Glade®/Glade® by Brise®.Tyto pokyny jsou k dispozici na www.scjproducts.info.

 

 

 

Technický manažer firmy Ing. Jan Legeza

 

 


Dokumenty jsou uloženy ve formátu pdf. Pro prohlížení těchto dokumentů je nutný prohlížeč Acrobat Reader, který je k dispozici volně ke stažení.


V případě jakýchkoliv problémů s technickou dokumentací prosím kontaktujte společnost S.C. Johnson s.r.o.